ZPRÁVA: NÁRŮST TRESTNÝCH ČINŮ Z NENÁVISTI VŮČI NÁBOŽENSKÝM MENŠINÁM V TURECKU

Datum incidentu: 4. říjen 2022

Nová zpráva „Zločiny z nenávisti na základě náboženství, víry nebo nevíry v Turecku“, kterou vypracovala Iniciativa pro svobodu víry Norského helsinského výboru, popisuje narůstající problém incidentů z nenávisti vůči náboženským menšinám v zemi. Cílem těchto útoků jsou křesťané, židé, alewité (odnož šítského islámu s některými předislámskými vlivy, která se praktikuje především v Turecku) a ateisté. Povaha nenávistných útoků se pohybuje mezi poškozováním majetku, vyhrožováním, násilnými útoky proti jednotlivcům, poškozováním modliteben a hřbitovů, obtěžováním a urážkami. Některá místa patřící náboženským komunitám se stala terčem útoků opakovaně.

Zpráva z roku 2021 „Zločiny z nenávisti na základě náboženství, víry nebo nevíry v Turecku“, kterou zveřejnila Iniciativa za svobodu víry, lidskoprávní projekt Norského helsinského výboru, uvádí, že v zemi roste počet útoků muslimů na náboženské menšiny.  Podle zprávy není mnoho útoků nahlášeno úřadům a uvádí řadu překážek, které tuto situaci umožňují: 

„Oběti jsou na nenávistné činy zvyklé a mají vysoký práh pro ohlášení nebo oznámení;

„Lidé raději nic nehlásí, protože jim hrozí vyloučení;

„Obavy obětí, že jejich obvinění nebudou brána vážně nebo že budou čelit větší viktimizaci, a to i ze strany policistů, pokud vše oznámí.“

Ačkoli několik z těchto nenávistných incidentů má vedle náboženské nenávisti také etnickou složku (zaměřenou na Armény, Asyřany a Židy), zpráva hovoří také o případech útoků proti etnickým Turkům, kteří konvertovali k protestantismu.

Mnohé oblasti dnešního Turecka v Malé Asii byly historicky křesťanské, ale staletí represí a pronásledování těchto skupin tureckými úřady a místními muslimskými obyvateli způsobila, že se jejich přítomnost snížila téměř na nulu. V současné době žije většina křesťanů a židů v Turecku v İstanbulu, nicméně i zbytky jejich kulturního a náboženského dědictví jsou vystaveny ničení.

Závěrem zpráva uvádí, že legislativa týkající se trestných činů z nenávisti je v Turecku stále nedostatečná, a nabízí konkrétní doporučení pro veřejné orgány, občanskou společnost a náboženské komunity:

„Vypracovat právní předpisy o trestných činech z nenávisti s cílem předcházet všem trestným činům z nenávisti, včetně trestných činů z nenávisti na základě náboženství nebo víry, a bojovat proti nim,

„Provést oddělenou evidenci trestných činů z nenávisti a účinné vyšetřování, stíhání a vymáhání příslušných sankcí,

„Přijmout vícerozměrná opatření na podporu potřeb obětí,

„Posílení sdílení informací a spolupráce mezi orgány veřejné moci, orgány činnými v trestním řízení, občanskou společností a náboženskými komunitami nebo komunitami věřících.“

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6246